چند نکته و نسخه از ابوعلی سینا

ابو علی سینا در کتاب قانون مینویسد : مصرف متناوب عسل در هنگام زیاد شدن بلغم ، بدن را تقویت و نیرو را زیاد و اشتها را باز می کند ،

به عقیده وی عسل جوانی را جاودان می سازد و حافظه را نیرو بخشیده و گذشته را در خاطره زنده می کند ، اندیشه را پاک ، زبان را می گشاید و درد را ریشه کن می کند .

در کتب پزشکی آمده عسل در روغن مالی زخمهای چرکی ، برای درمان بسیار مفید بوده ، با مرهم گذاری تاریکی دید را کاهش داده و بهترین درمان اختلالات دهان است