ماده غذایی که از نگاه ورزشکاران بسیار مهجور مانده است ...


 - عسل ، ورزش و تناسب اندام

- عسل بعنوان یک ماده غذایی کامل که تقریبا تمام انواع مواد معدنی و مینرال و هر 8 پروتیین یا اسید آمینه  ضروری بدن را داراست می تواند منبع غذایی و پروتیینی خوبی برای ورزشکاران حرفه ای باشد.